Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Βιβλιογραφία

Βασικό εγχειρίδιο:

  • "Σημειώσεις Προχωρημένων Εργαστηρίων Φυσικής Ι", Ε. Ηλιόπουλος, 2012 (δείτε "Υλικό Μαθήματος")

Γενική βιβλιογραφία:

  • «Σύγχρονη Φυσική» – R. Serway, C. Moses, C. Moyer. Π.Ε.Κ.
  • «Experiments in Modern Physics» – A. Melissinos, Academic Press (1966)
  • «Building Scientific Apparatus» - J.H. Moore, C.C. Davis, M.A. Coplan, Addisson – Wesley, London, (1983)
  • «Radiation Detection and Measurement» – Gleen F. Knoll, John Wiley & Sons, NY, (1979).